Back to Course

औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण

औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण अधिनियम 1965 अन्वये औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरणची स्थापना करण्यात येते. 74 व्या घटनादुरूस्तीनुसार औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण स्थापन करण्याचे अधिकार राज्यशासनाला देण्यात आले आहेत.

सदस्य संख्या –

  1. एक अध्यक्ष
  2. एक सदस्य कलेक्टरद्वारा निर्देशित
  3. दोन सदस्य MIDC द्वारा निर्देशित
  4. दोन सदस्य औद्योगिक सहकारी संस्था द्वारा निर्देशित
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register