वाळवंटी/शुष्क प्रदेशातील भूरूपे

खनन कार्यामुळे निर्माण होणारी भूरूपे 

वातगर्त (Blow Out or Deflated Hollows)

वातघृष्ट व ञ्यनिक खडक (Ventifacts and Dreikanter)

जाळीदार खडक (Stone Lattice)

भूछत्र खडक (Mashroom Rock/Rock pedestal)

झ्युजेन (Zeugen)

यारदांग (Yardang)

द्वीपगिरी (Inselberg)

मेसा व स्कंधगिरी (Mesa and Butte)

भुस्तंभ (Earth Pillars )

नैसर्गिक गवाक्ष व सेतू (Rock Window and Rock Bridge)

हमादा (Hammada)

निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण होणारी भूरूपे

वालुकागिरी (Sand Dunes)

उर्मीचिन्हे (Ripple Mark)

 

बारखन (Barkhan)

लोएस मैदान (Loess Plain)

वाळू तट (Sand Levees)

वालुका स्तर (Sand Sheets)

वाळवंटी/शुष्क प्रदेशात पाण्याच्या क्रियेने निर्माण होणारी भूरूपे

दुर्भूमी (Badland)

बोल्सन मैदान (Bolsan Plains)

प्लाया (playa)

बजदा (Bajada)