दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना

२०१५ मध्ये सुरूवात.

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व ग्रामीण भागात विद्युत वितरणाच्या पायाभूत सुविधा पुरविणे या दोन योजनांचे एकञीकरण करून ही योजना आणली आहे.

ग्रामीण भागामध्ये अखंडित वीजपुरवठा करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

ग्रामीण भागात घरगुती वापरासाठी व शेतीसाठी फीडर वेगवेगळे करणे आणी ग्रामीण भागात सर्व स्तरावर मीटर बसवून पारेषण व वितरणाच्या पायाभूत संरचना बळकट करणे

ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ हे या योजनेची नोडल एजन्सी आहे.