तखतमल जैन समिती

तखतमल जैन समिती

स्थापना- १७ जुलै १९६६

अहवाल सादर- १९६७

महत्वाच्या शिफारसी-
  1. सर्व राज्यांत कायद्याने ग्रामसभा स्थापन कराव्यात.
  2. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोग स्थापन करावा.
  3. देखरेख, नियंञण व विकास विषयक कामांतून जिल्हाधिकारी यांना मुक्त करावे.
  4. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही यंञणा सुसज्ज करण्यात यावी.